English

Does she play the violin? Yes, she does. Do they usually eat cake? Yes, they do. Does he usually skate on his skateboard? Yes he does? Does she usually sing? Yes she does? Does he usually speak loudly? Yes, he does. Does she usually ride bicycle? Yes she does. Does he usually walk to school? … Continue reading English

Մայրենի 05,12,2019

Արագ ընթացող-արագընթաց, բաժակը ձեռքին արտասանվող ճառ-կենաց, վեպ գրող-վիպասան, բառարան գրողբառարանագիր, արտասահմանում ապրող մարդ-օտարերկրացի, բույսերի մասին գիտություն-բուսաբանություն։ Հականիշ-հակ+ա+նիշ, բանջարանոց-բանջար+ա+նոց, աշակերտ-չի բաժանվում, աշակերտական-աշակերտ+ական, տարրական-տարր+ական, գլխավոր-գլուխ+ավոր, կարմիր-չի բաժանվում, դաշտամուկ-դաշտ+ա+մուկ, հյուր-չի բաժանվում, հարստություն-հարուստ+ություն, կերառատ-կեր+առատ, վտանգ- չի բաժանվում։ Ա-պարզ, Բ-բարդ ածանցավոր